Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

gravediggan
gravediggan
4435 3da2
Reposted fromepidemic epidemic viajanealicejones janealicejones
5262 4619 500
Reposted fromidiod idiod viayanek yanek
gravediggan
autor: Is Mirek
Reposted fromcorvax corvax viayanek yanek
gravediggan
8818 9ad1 500
Reposted fromteaholic teaholic viayanek yanek
gravediggan
6960 54c0 500
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viayanek yanek
0486 283b
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

July 07 2017

1772 acba
gravediggan
syd barrett, 1966.
gravediggan
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viajoannna joannna
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viayanek yanek
9705 0f05 500

redlipstickresurrected:

Benjamin Anderson (American, b. 1977, Clearwater, FL, USA, based Santa Barbara, CA) 7 Girls from Just Add Water, 2008  Paintings: Oil on Linen 

Reposted fromsickmuse sickmuse viayanek yanek
gravediggan
Kocham całym sercem, albo tym ile z niego zostało.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viayanek yanek
gravediggan
gravediggan
7142 6270
Reposted fromsiegmunda siegmunda viayanek yanek
1252 c21c 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viayanek yanek
3771 b8a1 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viayanek yanek

July 06 2017

gravediggan
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajoannna joannna
5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl